Loading

14.3 OBNOVA MONARCHIE

Syn popraveného krále Karel II. obnovil monarchii, ale nevrátil se k předrevolučním poměrům.

Podřízenost krále vůli parlamentu - král přijal jeho podmínky (tzv. bredská deklarace) – slib ponechání půdy zabrané církvi a šlechtě novým majitelům.

Na pokus zrovnoprávnit katolíky odpověděl parlament protikatolickým zákonem – Test Act (1673), dovolující zastávat funkce jen příslušníkům anglikánské církve; proti zvůli krále přijat zákon na ochranu osobnosti Habeas Corpus Act (1679) = zákaz uvěznit občana bez soudního procesu, byly stanoveny přesné podmínky zatčení.

Ve vnitřní politice – podnítil rozštěpení parlamentu na Court -Pary (podpora krále, vysoká šlechta, anglikánské duchovenstvo a lordi) a Country-Party (opozice, podnikatelé, statkáři, obchodní buržoazie) = 2 politická seskupení: toryové (konzervativní) a wighové.

Bratr Jakub II. 1685–1688 – absolutistické a rekatolizační snahy.
1685 potlačil povstání vévody Jamese z Monmoutku, od 1670 vrchní velitel královského vojska Karla II., protestant, neúspěšný pokus získat anglický trůn, 1687 vyhlásil toleranci (přístup katolíků k nejvyšším úřadům).
1688 svržen a vyhnán. - tzv. Slavná revoluce bez krveprolití.

Na trůn povolána Jakubova dcera Marie (protestantka), manželka nizozemského místodržícího Viléma Oranžského.

Král Vilém III. Oranžský 1689–1702, jako spoluvladař, konec soupeření Anglie s Nizozemím, 1689 dočasně personální unie obou států.
Anglie – konstituční monarchie (parlamentární; v čele král, jeho moc omezena ústavou), král přijal Listinu práv 1689– potvrzena a rozšířena práva parlamentu, bez souhlasu nebude král vyhlašovat a rušit zákony, vybírat daně, udržovat vojsko aj.; cesta k oddělení zákonodárné moci (parlament) od výkonné (král a ministři).
1695 zrušena cenzura – právo na svobodné politické diskuse.
1701 – vydán dekret o nástupnictví (i v případě vymření oranžského rodu nastoupí protestantská hannoverská dynastie), stabilizace hospodářské a politocké moci obchodníků, podnikatelů a bankéřů.

Za vlády další Jakubovy dcery, královny Anny 1702–1714 došlo ke spojení Anglie a Skotska(1707) = Spojené království Velké Británie ( k němu patřil Wales a r. 1801 připojeno i Irsko)- podřízeno londýnské vládě; světová velmoc – rozvoj podnikání a obchodu (výhodná ostrovní poloha), prosperita výroby, využití nových vynálezů.

Žádné komentáře:

Okomentovat