Loading

OBSAH

 • 1 STAROVĚKÉ CIVILIZACE - DOBA MĚDĚNÁ

 • 1.1 ROZMACH PRVNÍCH ŘÍŠÍ V DOBĚ MĚDĚNÉ

 • 1.2 DOBA BRONZOVÁ

 • 1.2.1 VRCHOL DOBY BRONZOVÉ

 • 1.2.2 POZDNÍ DOBA BRONZOVÁ

 • 1.3 DOBA ŽELEZNÁ

 • 1.4 KLASICKÁ ANTIKA

 • 2 STAROVĚKÉ ŘECKO

 • 2.1 DOBA BRONZOVÁ: MINOJSKÁ A MYKÉNSKÁ CIVILIZACE

 • 2.2 DOBA ŽELEZNÁ: TEMNÉ A ARCHAICKÉ OBDOBÍ

 • 2.2.1 ŘECKÉ KOLONIZACE

 • 2.2.2 SPARTSKÝ STÁT

 • 2.2.3 ATHÉNY

 • 2.3 SJEDNOCENÍ HELÉNŮ: KLASICKÉ A HELÉNISTICKÉ OBD...

 • 3 STAROVĚKÝ ŘÍM

 • 3.1 POČÁTKY ŘÍMA: DOBA KRÁLOVSKÁ (753 – 510 PŘ.N.L...

 • 3.2 ŘÍM ZA REPUBLIKY (510 – 31 PŘ.N.L.)

 • 3.2.1 VÁLEČNÉ UDÁLOSTI

 • 3.2.1.1 SAMNITSKÉ VÁLKY

 • 3.2.1.2 RYRRHOS

 • 3.2.2 VRCHOLNÝ ROZKVĚT REPUBLIKY (264 – 133 PŘ.N.L...

 • 3.2.3 VÁLKY S MAKEDONIÍ

 • 3.2.4 KRIZE ŘÍMSKÉ REPUBLIKY

 • 3.2.4.1 OBČANSKÁ VÁLKA

 • 3.2.4.2 POVSTÁNÍ OTROKŮ, 1. TRIUMVIRÁT

 • 3.2.4.3 OBČANSKÉ VÁLKY, 2. TRIUMVIRÁT

 • 3.3 VZNIK PRINCIPÁTU (RANÉ CÍSAŘSTVÍ 27 PŘ. N. L. ...

 • 3.3.1 VLÁDA ADOPTIVNÍCH A VOJENSKÝCH CÍSAŘŮ

 • 3.4 POZDNÍ CÍSAŘSTVÍ

 • 3.5 KULTURA, ARCHITEKTURA

 • 3.6 SHRNUTÍ V DATECH

 • 4 RANNÝ STŘEDOVĚK - VZNIK CENTRALIZOVANÝCH MONARCH...

 • 4.1 BYZANTSKÁ ŘÍŠE

 • 4.2 FRANSKÁ ŘÍŠE

 • 4.3 NĚMECKO: SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ

 • 4.4 VIKINGOVÉ

 • 4.5 FRANCIE V RANÉM STŘEDOVĚKU

 • 4.6 ANGLIE V RANÉM STŘEDOVĚKU

 • 4.7 SLOVANÉ

 • 4.8 VÝCHODNÍ SLOVANÉ

 • 5 ROLE CÍRKVE A KŘESŤANSTVÍ

 • 6 KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY

 • 6.1 VÝZNAM KŘÍŽOVÝCH VÝPRAV

 • 7 POČÁTKY ČESKÝCH DĚJIN, NAŠE ZEMĚ ZA VLÁDY PŘEMYS...

 • 7.1 SÁMOVA ŘÍŠE

 • 7.2 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

 • 7.2.1 CYRIL A METODĚJ

 • 7.2.2 ZÁNIK VELKÉ MORAVY A JEJÍ VÝZNAM

 • 7.3 POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU

 • 7.3.1 KŘESŤANSTVÍ A CÍRKEV V PŘEMYSLOVSKÝCH DOBÁCH...

 • 7.4 ČESKÝ STÁT V 11. A 12. STOLETÍ

 • 7.5 MOCENSKÁ POLITIKA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ

 • 8 LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNU

 • 9 HUSITSKÉ VÁLKY

 • 9.1 JAN HUS

 • 9.2 VÝBUCH HUSITSKÉ REVOLUCE

 • 9.3 I. KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA A BITVA NA VÍTKOVĚ

 • 9.4 1421 - 1427

 • 9.5 1427–1431 VRCHOL MOCI POLNÍCH VOJSK

 • 9.6 BASILEJSKÁ JEDNÁNÍ

 • 9.7 DŮSLEDKY HUSITSKÝCH VÁLEK

 • 9.8 ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÉ REVOLUCI

 • 10 ZÁMOŘSKÉ OBJEVY A JEJICH HOSPODÁŘSKÉ DŮSLEDKY

 • 10.1 ZÁMOŘSKÉ CESTY PORTUGALCŮ

 • 10.2 OBJEVNÉ PLAVBY ŠPANĚLŮ

 • 10.3 INDIÁNSKÉ ŘÍŠE V AMERICE

 • 11 HUMANISMUS

 • 11.1 RENESANCE

 • 11.2 REFORMACE

 • 11.2.1 RADIKÁLNÍ REFORMACE

 • 11.2.2 ŠVÝCARSKÁ REFORMACE

 • 12 VZNIK MNOHONÁRODNÍ HABSBURSKÉ MONARCHIE NA POZA...

 • 12.1 SITUACE V UHRÁCH V 16. STOLETÍ

 • 12.2 VLÁDA MAXMILIÁNA A RUDOLFA II.

 • 13 TŘICETILETÁ VÁLKA V EVROPĚ A U NÁS

 • 13.1 TŘICETILETÁ VÁLKA (1618 - 1648)

 • 13.2 VÁLKA A POVÁLEČNÝ VÝVOJ U NÁS

 • 13.3 EVROPA A MY PO TŘICETILETÉ VÁLCE + ZAJÍMAVOST...

 • 14 ANGLICKÁ REVOLUCE

 • 14.1 ANGLIE PŘED REVOLUCÍ - KONSTITUČNÍ KRIZE (160...

 • 14.2 OBDOBÍ REPUBLIKY, CROMWELLŮV PROTEKTORÁT

 • 14.3 OBNOVA MONARCHIE

 • 14.4 VÝZNAM REVOLUCE

 • 15 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

 • 15.1 POČÁTEK VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE

 • 15.2 VYHLÁŠENÍ REPUBLIKY (22. 9. 1792)

 • 15.3 OBDOBÍ DIREKTORIA (1794 - 1799)

 • 15.3.1 ZAHRANIČNÍ POLITIKA V OBDOBÍ DIREKTORIA

 • 15.4 VÝZNAM FRANCOUZSKÉ REVOLUCE

 • 16 NAPOLEON A JEHO VÝBOJNÁ POLITIKA

 • 16.1 CÍSAŘSTVÍ

 • 16.2 VÍDEŇSKÝ KONGRES

 • 16.3 EVROPA PO VÍDEŇSKÉM KONGRESU

 • 17 ČESKÉ ZEMĚ V 19. STOLETÍ

 • 17.1 REVOLUCE 1848/49 V ČESKÝCH ZEMÍCH A BACHŮV NE...

 • 17.2 ČESKÁ SPOLEČNOST A POLITIKA VE 2. POL. 19. ST...

 • 17.3 HOSPODÁŘSKÁ SITUACE

 • 18 VZNIK NĚMECKA, ITÁLIE A RAKOUSKA-UHERSKA

 • 18.1 RAKOUSKÁ MONARCHIE VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOL...

 • 18.1.1 DIFERENCIACE POLITICKÉHO ŽIVOTA V 90. LETEC...

 • 19 VZNIK USA A JEJICH VZESTUP V 19. STOLETÍ

 • 20 AMERICKÁ REVOLUCE - VÁLKA ZA NEZÁVISLOST

 • 20.1 VÝZNAM AMERICKÉ VÁLKY ZA NEZÁVISLOST

 • 21 AMERICKÁ OBČANSKÁ VÁLKA (SEVER PROTI JIHU)

 • 22 SITUACE PŘED 1. SVĚTOVOU VÁLKOU A 1. SVĚTOVÁ VÁ...

 • 22.1 ZAČÁTEK VÁLKY

 • 22.2 KRACH PLÁNŮ NA KRÁTKOU VÁLKU

 • 22.3 PRŮBĚH VÁLKY (KVĚTEN 1915 - BŘEZEN 1918)

 • 22.4 ZÁVĚR VÁLKY (1918)

 • 22.5 DŮSLEDKY VÁLKY

 • 23 ČESKOSLOVENSKO MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI

 • 23.1 POLITICKÝ SYSTÉM ČESKOSLOVENSKA

 • 23.1.1 STRANY ČESKÉ

 • 23.1.2 STRANY OSTATNÍCH NÁRODNOSTÍ

 • 23.2 ZAHRANIČNÍ POLITIKA

 • 23.3 HOSPODÁŘSTVÍ

 • 23.4 NÁRODNOSTNÍ PROBLÉM - SLOVÁCI

 • 23.5 NÁRODNOSTNÍ PROBLÉM - NĚMCI

 • 24 RUSKO VE 20. STOLETÍ

 • 24.1 ZROD A CHARAKTER STALINOVY DIKTATURY

 • 24.2 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI

 • 25 SVĚT MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI, FAŠISMUS

 • 25.1 PRAVICOVÝ EXTREMISMUS (FAŠISMUS)

 • 25.2 NÁSTUP NACISMUSMU V NĚMECKU

 • 25.3 SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE

 • 25.4 VÝVOJ V RAKOUSKU A ŠPANĚLSKU

 • 25.5 HROZBA NOVÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

 • 25.6 POROVNÁNÍ KOMUNISMU A FAŠISMU (TOTALITARISMUS...

 • 26 II. SVĚTOVÁ VÁLKA

 • 26.1 OBDOBÍ OD 1. 9. 1939 – 21. 6. 1941

 • 26.2 OBDOBÍ OD 22. 6. 1941 DO KONCE ROKU 1942

 • 26.3 OBDOBÍ OD POČÁTKU ROKU 1943 DO LÉTA 1944

 • 26.4 OBDOBÍ OD LÉTA 1944 DO 8. KVĚTNA 1945

 • 26.5 OBDOBÍ OD 9. KVĚTNA 1945 DO 2. ZÁŘÍ 1945

 • 27 PROTEKTORÁT ČECHY - MORAVA

 • 27.1 DOMÁCÍ ODBOJ

 • 27.2 ZAHRANIČNÍ ODBOJ

 • 27.3 OSVOBOZENÍ ZEMĚ

 • 28 SVĚT PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE

 • 28.1 SITUACE V NĚMECKU

 • 29 ČESKOSLOVENSKO PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE

 • 29.1 PŘEVRAT ROKU 1948 A 50. LÉTA

 • 29.1.1 POČÁTEK TOTALITY

 • 29.2 SITUACE OD SMRTI STALINA DO POČÁTKU 60. LET

 • 29.3 60. LÉTA

 • 29.3.1 PRAŽSKÉ JARO 1968

 • 29.4 NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU (70. LÉTA)

 • 29.5 80. LÉTA

 • 29.5.1 SAMETOVÁ REVOLUCE

 • 29.6 POČÁTKY DEMOKRACIE, ROZDĚLENÍ ČESKOSLOVENSKA
 • Žádné komentáře:

  Okomentovat