Loading

12 VZNIK MNOHONÁRODNÍ HABSBURSKÉ MONARCHIE NA POZADÍ EVROPY V 16. ST.

1556 nástup Ferdinanda na český trůn

Habsburkové uzavřeli nástupnickou smlouvu s Jagellonci - jestliže jeden z těchto dvou rodů zanikne, druhý zaujme jeho pozici, bude vládnout a spravovat území druhého.

Čechy na poč. 16. století: 9/10 půdy vlastní šlechta, zhoršující se postavení poddaných (znevolňování, omezování osobní svobody, morová epidemie roku 1520).
Řemeslná výroba - ojedinělé manufaktury, většinou cechovní charakter, rozvoj hutnictví a hornictví, těžba stříbra v Jáchymově, sklářství.
Čechy představují nejbohatší habsburskou državu, růst zemědělské a řemeslné výroby, ale zhoršení postavení země ve srovnání se záp. Evropou ( země je Habsburky vykořisťována), po zámořských plavbách se obchodovalo hlavně po moři, Čechy bez možnosti směňovat luxusní zboží, přes Čechy již nevede žádná důležitá obchodní cesta jako dřív (Čechy ohraničeny hustými lesy a horami) - české země zchudly a zaostaly.
Obchodní kapitál (předpoklad kapitalistického rozvoje) se zde nesoustřeďoval tak rychle jako na západě.


Touha Habsburků ovládnout Evropu

Ferdinand I. si dělal zálusk na český trůn (i na uherský), vyrukoval s nástupnickou smlouvou, tu však ale šlechta odmítla uznat, proběhly volby. Nakonec však byl přece jen zvolen - 23. 10. 1526 - byl představitelem silného rodu, což znamenalo dobrou obranu proti Turkům, navíc Ferdinand slíbil, že bude sídlit v Praze, obklopí se českými rádci a nebude hlavně prosazovat katolictví. Ferdinand však svůj slib porušil, ihned po svém zvolení se přesunul do Vídně, obklopil se rakouskými rádci a začal prosazovat katolictví. Ještě zvýšil daně na války proti Turkům.

Ferdinand I. (1526 - 1564) - první Habsburk na českém trůně, mladší bratr španělského krále, římského císaře Karla pátého, syn Filipa prvního a Johany šílené. Roku 1526 16. 10. uznán části uherské šlechty uherským králem. Při nástupu Ferdinanda na český trůn sice potvrzena kompaktáta, ale začal prosazovat katolictví - odpor lidu - náb. konflikty.

1527 - snaha o centralizaci země, vedle zemských úřadů vznikly dvorské úřady ve Vídni - společné pro celou monarchii, dvorská rada - to byla tajná rada řídící zahraniční politiku a dvorská komora - nadřízený finanční orgán- byrokratický aparát,přesné účetnictví, kontrola zdrojů příjmů do královské pokladny, dohled na cly, výnosy stříbrných dolů - Čechy vykořisťovány.
Od roku 1556 byla ustanovena i vojenská rada - panovník dosazoval úředníky do jednotlivých zemí - růst jejich pravomoci, omezování svobod stavů a práv měst. Úředním jazykem v říši se postupně stávala němčina. Protihabsburský odboj českých stavů - nespokojenost a protesty české šlechty a král. měst proti trvalému a rostoucímu odčerpávání financí ze země ve prospěch cizích záležitostí, růst daní, zásobování vojska a proti centralizaci moci - útok proti právům a výsadám české šlechty, slib, že Praha bude sídelním městem nesplněn.

1546 - 1547 podnět - Šmalkaldská válka, Habsburkové proti Šmalkaldskému spolku německých protestantských knížat vedenému saským kurfiřtem Janem Fridrichem, společný zásah Karla pátého a Ferdinanda prvního - finanční prostředky od českých stavů, ale Češi odmítli mobilizaci (sami byli protestanti), přijat povstalecký program (požadavek odstranění dosavadních Ferdinandových opatření, začali stavět armádu proti Ferdinandovi).

Odboj českých stavů snadno potlačen a tvrdě potrestán (nerozhodnost, neschopnost jednotného postupu i strach) po porážce Šmalkaldského spolku u Mühlberka 1547 rozpad českého odboje, kapitulace české šlechty - odevzdání zbraní, daně, pokuty za odboj, konfiskace pozemkového majetku, města ztrácejí samosprávu, do čela měst dosazováni panovníkovi hejtmani nebo rychtáři, do Prahy povoláni jezuité (1556) - prosazovali katolictví, úpadek kališnictví.

1561 - obnoveno pražské arcibiskupství (naposledy Jan Rokycana roku 1435). Od roku 1547 vedl správu v zemi jako místodržitel Ferdinand Tyrolský (druhorozený syn Ferdinanda) - dohled na klid v zemi, 23. 8. - 3. 9. 1547 - Bartolomějský sněm v Praze - potvrdil dědičné právo Habsburků na český trůn, omezil moc šlechty.

Žádné komentáře:

Okomentovat