Loading

4.5 FRANCIE V RANÉM STŘEDOVĚKU

Po rozdělení franské říše roku 843 se vytvořila z držav přiřčených Karlu Holému (843-877) Západofranská říše. Té se brzy začalo říkat Francie. Francie byla na rozdíl od Franské říše území vnitřně jednotnější a spojené i společným jazykem, francouzštinou, kterou byla napsána také Verdunská smlouva. Snahy společnosti k odtržení, které zapříčinily také rozpad Franské říše na Východofranskou a Západofranskou pokračovaly také odtržením Akvitánie a o něco později i Bretaně.

V souvislosti s královou snahou zajistit si místo na trůně došlo ve státě k oslabení ústřední panovnické moci a k růstu moci velkých feudálů. Toto oslabení nadále pokračovalo i prosazením dědičné držby šlechtických lén roku 877. Postupem času se velcí leníci stávali prakticky neomezenými vládci na svých územích.

Od poloviny 9. století začali Francii napadat Normané. Jejich nájezdy však nesměřovaly jen proti pobřežním oblastem, ale také (za pomoci řek) proti oblastem ve vnitrozemí. Nyní se však projevila špatná politika králů, kteří již měli jen slabou moc na to, aby nájezdům odolávali.

Již tak špatnou situaci ještě zhoršovaly snahy o odtržení okrajových oblastí a také prohraný zápas s Východofranskou říší o Lotrinsko. (Již v této době tedy začínají spory o toto území, které se (později společně s Alsaskem) stane oblastí, kde dochází k časté změně státní příslušnosti.)

Po 150 letech své existence připadlo r. 1032 Svaté říši římské také Arelátské království (severního a jižního Burgundska).

Roku 911 byla mezi Francií a Normany uzavřena dohoda, podle níž Normané dostali území při severním pobřeží Francie za slib lenní věrnosti. Toto území se později začalo nazývat Normandie.

Po vymření Karlovců roku 987 byl králem zvolen Hugo Kapet, zakladatel dynastie Kapetovců. Jeho vláda ani vlády jeho nástupců nepřinesly žádné větší změny. Obvykle skutečně ovládali pouze své rodové državy (okolí Paříže a Orléansu), příznačně zvané Isle de France (Francouzský ostrov), kdežto na ostatním území země drželi moc pevně v rukou velcí feudálové. Feudální rozdrobenost Francie stále sílila. Roku 1066 navíc zkomplikoval postavení Francie Vilém Dobyvatel, normanský vévoda a vazal francouzského krále, když dobyl Anglii a stal se jejím vládcem. Zrodila se tedy nová mocnost, rozkládající se na obou stranách kanálu La Manche

Žádné komentáře:

Okomentovat