Loading

25 SVĚT MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI, FAŠISMUS

  • přechod do normálního života po 1. svět. válce obtížný
  • nedostatek potravin, surovin…
  • tlak mírových smluv (stupňovaly napětí) => prostor pro radikály

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI PŘISPÍVAJÍCÍ K NAPĚTÍ NA POČÁTKU 20. LET

Německo

Výmarská republika (1919 - 1933)
– ustaven nový parlament
– přijímá novou ústavu (ještě v době nepokojů v Berlíně)
– v čele sociálně-demokratická vláda (F. Ebert = první německý president)
– nahrazuje dosavadní císařství
– jeho rozpad díky neutěšené hospodářské situaci (revoluční nálady)prohře v poslední ofenzívě => vznik revoluce (započato jednou neposlušnou vojenskou posádkou)

Působení Spartakovců (krajní levičáci)
– ovlivněny událostmi v Rusku
– pokusili se o převrat (chtěli nastolit republiku rad = sověty)

Nacionální proud (střety se socialisty):
– sdružovali se do tzv. Freikorbs
– podařilo se jim potlačit povstání Spartakovců

Další levicový pokus o převrat byla snaha o vyhlášení Bavorské republiky rad
– poraženi jednotkami Freikorbs

Snaha o nekrvavý pravicový převrat W. Kappy
– stáli za ním Freikorbs + někteří generálové (Reichsweru)
– jeho nařízení nikdo nerespektoval => neúspěšné (Kappa do zahraničí)
– z Kappových lidí se pak rekrutovali asi nacisté

Postupně se Německu daří emancipovat.

Konference v Janově (1922 -> jednalo se o hospodářských problémech)
– Německo se také účastnilo
– snaha vyřešit tzv. „ruskou“ a „německou“ otázku (posuzování německých reparací)
– podepsána dohoda o neutralitě mezi Německem a Ruskem = vymanění se z mezinárodní izolace

1925 účast na konferenci v Lokarnu
– zabávala se garancí německých hranic
– německo se zavázalo, že nikdy nezmění svou západní hranici
– chtěli, aby Německo garantovalo i Východní hranici

- přijato do Společnosti národů

Německo prohlášeno za viníka války:
– Němci protestovali proti téměř všem bodům versailleské smlouvy
– britská diplomacie pak s pomocí USA sankce zmírnila
ztratili Alsasko-Lotrinsko (připadlo Francii), Pomořansko a Poznaňsko (připadlo novému Polsku)
– ztratili přístav Gdaňsk = gdaňský koridor -> ten pak byl pod správou Společnosti národů)
– stanoveny reparace (museli ještě zaplatit vítězným státům -> asi 20 miliard německých marek -> nebyli schopni splácet)

Rúrská krize
– Francouzi obsazují Porúří
– aby si vymohli peníze za reparace
– dochází k odporu v Německu, ale i USA a VB
– německá vláda uplatňuje tzv. pasivní odpor (nabádala podnikatele, aby v oblasti Porúří nepodnikaly -> ušlé zisky zaplatila) = jen prohloubení jejich finanční krize
– nakonec Francii donutili odejít a zmírnit poplatky (viz Janov)

Dawesův Plán
– podle pozdějšího amerického vicepresidenta Charlese G. Dawese
– plán hospodářské pomoci Německu (tak, aby mohlo platit reparace)
– spočívá v prodloužení splátkového kalendáře => snížení jednotlivých splátek
– snaha zvýšit investiční činnost a snížit inflaci
– až do světové krize se ho dařilo uplatňovat
– příliv amerických peněz = „Dolarový déšť“

Youngův plán
– přijat na konferenci v Haagu (1929)
– znamená zrušení dozoru nad německou ekonomikou
– určuje konečnou výši reparací
– Francie v něm zaručuje vyklizení Porýní
– znamená ekonomické osamostatňování a sblížení s USA


Uherské království

– ve městě Trianon - 1920 - u Paříže
– usilovalo o rehabilitaci versailleských smluv => spojovali se s Německem a Itálií
– odmítli podepsat -> nakonec vláda odstoupila a předala vládu socialistům

Vznik „maďarské republiky rad“
– podnikli ofenzivu na Slovensko -> část obsazena (v čele s bolševikem Bélou Kunem -> nakonec zmizel => byl zastřelen)

Vznik „bratrské slovenské republiky rad“ -> až vojenským zásahem dohodových států (konkrétně Francie) byla tato republika poražena

– do čela Maďarska se dostává regent (= říšský správce) Mikolaš Hórty (až do 1944 vydržel jako místokrál = regent)

Mírová smlouva podepsána až roku 1920!!!


Polsko

– 1918 vyhlášena Polská republika
– při tvorbě Polské republiky sehrál roli J. Pilsudský (vyhlášen hlavou státu hned po jeho zniku + vrchní velitel armády)

Problémy s východní hranicí => Ruskopolská válka (1919 - 1920)
– Poláci se dostávají až ke Kyjevu
– zde jsou odraženi pak se střetnou u Waršavy
– nakonec zasahují Velmoci (kompromisní hranice mezi Polskem a Ruskem)
– pak se Pilsudský stáhl do ústraní

1926 převrat
– navazoval na problémy ve vnitřní politice
– Pilsudský se z ústraní dostává znovu do čela (autoritativní sanační režim J. Pilsudského = obnova Polska)

– stává se členem společnosti národů
– smlouvy s různými státy (např. Německem a Francií)
– spory s ČSR (spor o Ťešínsko) => žádné politické smlouvy

Žádné komentáře:

Okomentovat