Loading

9.2 VÝBUCH HUSITSKÉ REVOLUCE

Husova statečnost a zásadovost, s níž hájil své názory, měly v Čechách velkou odezvu. Počet stoupenců církevní reformy – husitů – rychle stoupal. Navzdory úsilí koncilu začali reformně naladění Češi uctívat Husa jako křesťanského mučedníka. Jeho smrt se pro ně stala pádným důkazem zkaženosti soudobé církve.

Symbolem husitů se stal kalich. Již od 13. století bylo v západní církvi zvykem, že při svatém přijímání dostávali kněží posvěcenou hostii a víno, o nichž se věřilo, že se během obřadu proměňují v tělo a krev Ježíše Krista. Osoby, které nebyly duchovního stavu, přijímali pouze hostii – mešní chléb. Husité (jako první se myšlenka podávání z kalicha i laikům objevuje u Jakoubka ze Stříbra) však prohlašovali, že před Bohem si jsou všichni věřící rovni. Jejich kněží proto dávali přijímat z kalicha i laikům. Odtud se husitům říká utrakvisté - kališníci.

Od roku 1410 se husitství začalo šířit i mimo Prahu do dalších královských měst, resp. i na venkov, v letech 1415 až 1419 se tento trend ještě zintenzívnil. Zároveň v tomto období došlo k prvnímu rozdělení celého reformního hnutí na radikální a umírněnou větev. Radikálové byli v této době také ovlivněni z utajení vystoupivšími sektami valdenských, beghardů a jáchymistů.
Situace se vyhrotila hlavně v Praze, kde se vůdcem radikálně smýšlejících husitů stal kazatel Jan Želivský, který dosáhl svými strhujícími kázáními rychle velké obliby.

Václav IV. se ještě pokusil vzestupu revolučních nálad zabránit a na radnici Nového Města pražského dosadil na počátku června 1419 nové konšely, kteří zatkli několik novoměstských husitů. Netrvalo dlouho a husité pod vedením Želivského napadli Novoměstskou radnici a konšely vyházeli z oken (podle latinského výrazu pro okno se tato událost nazývá defenestrace) a několik z nich ubili. Kronikáři uvádějí, že po zprávě o této události postihl Václava IV. na Novém hradu záchvat hněvu (asi mrtvice), pod jehož vlivem mu rychle ubývalo sil, během několika týdnů zemřel (16. srpna 1419). První pražská defenestrace byla počátkem husitské revoluce, která přerostla v dlouholeté války.

Po smrti Václava IV. se jediným právoplatným dědicem českého trůnu stal uherský a římský král Zikmund. Šlechta, ať katolická či husitská, s tím v podstatě souhlasila, ale v souladu s tehdejšími zvyklostmi byl vypracován seznam podmínek, za jakých měl Zikmund usednout na český trůn. Tyto podmínky se ukázaly být pro Zikmunda, pokud by chtěl v českých zemích vládnout jako silný a nezávislý panovník, nepřijatelné. Odjel tedy do Vratislavi, kde se začal připravovat na křížovou výpravu proti husitům.


Založení Tábora

Čechy zachvátily revoluční nepokoje. Tzv. vedlejší země Koruny české, Slezsko a Lužice, zůstaly věrné katolické církvi, komplikovanější se ukázala být situace na Moravě.

Část radikálních husitů se uchýlila na strategicky výhodný ostroh, nazývaný hradiště (snad bývalé opidum) nad řekou Lužnicí a vybudovala tady nové město. Dostalo biblický název Tábor.

Táborité (či také táboři) pod vlivem v té době vlivných chiliastických představ nechtěli žít podle dosud platných lidských zákonů, které považovali za nedokonalé, ale podle Božího zákona – Bible. Vzájemně se nazývali bratry a sestrami a po příchodu do města odevzdávali svůj majetek do kádí umístěných na náměstí; ten měl posloužit celé komunitě, aby dokázala překonat první kritický rok existence, kdy ještě nebyly ukotveny vztahy s okolním venkovem.

V čele táborů stáli kněží, o vojenské záležitosti se starali čtyři hejtmané. Jedním z nich se stal muž se zkušenostmi ze záškodnických válek Jan Žižka z Trocnova, který se následně osvědčil jako vynikající vojevůdce. Nebyl nikdy poražen, přestože poslední léta svého života velel vojenským akcím husitů jako úplně slepý. Již od založení Tábora na jaře 1420 začal Jan Žižka se svými sbory úspěšně operovat v prostoru jižních a západních Čech, kde si začal systematicky podmaňovat bašty katolíků. Vítězně skončila i bitva u Sudoměře, kde se ho pokusila porazit západočeská katolická šlechta.

Žádné komentáře:

Okomentovat