Loading

29.1.1 POČÁTEK TOTALITY

Poúnorové uspořádání
 • lidově-demokratická forma vlády nastolená "revolučním" nebo také "vítězným" únorem roku 1948 se záhy ukázala jako nic jiného než jinak nazvaná forma vlády totalitní - moc v rukou soustředilo ústředí komunistické strany
 • příslušníci nekomunistických stran byli vytlačováni ze všech důležitých a rozhodujících funkcí
 • akční výbory- hlavním kritériem byla stranickost,nikoliv odbornost- díky jejich činnosti opustilo svůj post v krátké době po únoru 1948 více než 200 tisíc lidí. Řada z nich volila cestu emigrace z vlasti - druhá emigrační vlna
 • tato atmosféra se podepsala na vzrůstajícím počtu členů komunistické strany - do roku 1949 tento počet vzrostl o jeden milion a dramatickém poklesu členů ostatních stran
 • legální opozice přestala existovat
 • drželi si tedy moc zákonodárnou, pod kontrolu se dostala i moc výkonná
 • komunisté dostali vliv i v soudnictví- přešla pod komunisty poslední složka moci a ústřední složkou se tak stala KSČ
 • mimo jakýkoliv zákonný rámec stála poslední složka moci- sovětští poradci- hlavním úkolem bylo podřídit vývoj v Československu potřebám Sovětského svazu
 • zavedení cenzury- jejímž prostřednictvím přešel pod kontrolu komunistů i tisk a rozhlas- staly se propagandistickým nástrojem- všechna nakladatelství byla záhy komunisty převzata anebo zrušena
 • první seznam zakázané literatury již v říjnu 1948
 • bylo zničeno necelých 30 milionů knih, které buďto obsahově nevyhovovaly, nebo se nějak proti režimu, straně nebo vládě "prohřešil" jejich autor


Volby a ústava
 • 11. března 1948 byla vládě Klementa Gottwalda vyslovena důvěra - Pro hlasovala naprostá většina poslanců
 • den před hlasováním za dosud ne zcela vyjasněných okolností zemřel ministr zahraničí Jan Masaryk
 • 30. 5. proběhly volby do Národního shromáždění - měly být schválením dosavadních kroků komunistů
 • ti se však pojistili -předložili totiž voličům pouze jedinou kandidátku, a to tzv. Národní fronty
 • volit museli všichni a bylo tomu tak až do pádu komunistického režimu v roce 1989
 • jediná forma protestu byla tedy možná vhozením tzv. bílého hlasovacího lístku do volební urny
 • 2. června 1948 prezident Edvard Beneš abdikoval
 • novým prezidentem byl 14. června 1948 zvolen Klement Gottwald, který o den později jmenoval předsedou vlády Antonína Zápotockého
 • 14. července 1948 poté vstoupila v platnost nová ústava - Tato ústava se nazývá Ústava 9. května - ČSR se stala lidově-demokratickou republikou, státem dvou rovnoprávných národů
 • podle této ústavy bylo možné vlastnit soukromý podnik do 50 zaměstnanců a půdu do maximální rozlohy 50 hektarů Veškeré podniky nesplňující kvótu 50 zaměstnanců, stejně jako veškerá půda nad 50 hektarů, veškeré přírodní bohatství, celý bankovní sektor a velkoobchod - to vše bylo podle ústavy znárodněno- Přijetím této ústavy se komunisté dostali k moci i právně


První protesty a vlna represe
 • první manifestační projevy - se kterými komunisté nesouhlasili, byly učiněny během průvodu Prahou pořádaným během XI. všesokolského sletu- Sokolové nahlas vyhlásili své sympatie k již exprezidentovi Benešovi. Zanedlouho poté spolek Sokol jako takový přestal existovat
 • další vlnu veřejných protestů spustil pohřeb exprezidenta Beneše 8. září 1948
 • státní bezpečnost získala mimořádnou úlohu(StB)- jejíž úzké vedení bylo přímo napojené na sovětské zpravodajské složky- neštítila se použít ani násilí, týrání či ostatní metody zcela vystupující z mezí zákona
 • příkladem segregace politicky "vhodných" a "nevhodných" bylo zřízení takzvaných pomocných technických praporů (PTP) - zvláštních vojenských oddílů pro politicky nespolehlivé brance
 • za období 1950 - 1954 jím prošlo bezmála 60 tisíc převážně mladých mužů - "černí baroni"
 • tábory nucených prací roku 1954- pro "třídní nepřátele"- tábor Vojna u Příbrami- V roce 1951 byl tábor Vojna přejmenován na nápravně pracovní tábor, kde ještě v červenci 1956 pracovalo bezmála 1900 převážně politických vězňů- gen. František Chábera, stíhací pilot na západní i východní frontě, plk. Sylvestr Miller, hrdina bitvy o Britanii či pplk. Pavel Pukančík, střelec v 311. československé peruti RAF
 • těmito tábory prošlo přes 23 tisíc lidí, kteří často nebyli ani souzeni a jediné, čím se "provinili", bylo to, že za první republiky něčeho dosáhli, byli vzdělaní anebo třeba bojovali za svou vlast
 • politické procesy s aktivními odpůrci komunistického režimu - od října 1949 na ně dohlíželi též sovětští poradci
 • vykonstruované procesy se vedly též proti bývalým důstojníkům československé armády - odsouzeným k smrti byl generál Heliodor Píka
 • před trestem smrti nezachránilo například odsouzenou Miladu Horákovou ani protesty ve světě
 • z církevních hodnostářů - Jana Zahradníčka (odsouzen na 13 let, ve výkonu trestu v letech 1951 - 1960), Josefa Kostohryza (odsouzen na doživotí), Václava Renčec (odsouzen na 25 let)
 • byl odsouzen například generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský, Marie Švermová či Gustáv Husák


Hospodářství
 • docházelo k likvidaci a politickým procesům s těmi, kteří chtěli i nadále soukromě podnikat - živnostníci, maloobchodníci
 • řízeno centrálním plánováním
 • za těmito plány nestály ani tak analýzy a ekonomické studie jako spíše politické cíle a sovětští poradci
 • pětiletky - hospodářské plány, které trvaly 5 let - první v roce 1949
 • hlavním cílem bylo stanoveno budování socialismu po vzoru Sovětského svazu - Československo bylo v plánech Sovětského svazu pro východní blok chápáno jako strojírenská velmoc a tudíž se hospodářství muselo přizpůsobit plánu utvořit zde zbrojnici pro celý sovětský blok
 • první vlna kolektivizace zemědělství - v únoru 1949 byl přijat zákon o jednotných zemědělských družstvech (JZD) - nebyla příliš úspěšná
 • v letech 1952 - 1953 druhá vlna - ke vstupu do JZD byli jednotliví zemědělci často nuceni násilným způsobem či přímo uvězněním nespolupracujících zemědělců
 • kolektivizace zemědělství přinesla řadu výhod z malých políček obhospodařovaných za pomocí zvířat se staly větší celky, k jejichž obdělávání mohlo být použito strojů Nevýhodou naopak bylo odosobnění práce - zemědělec již nepracoval "na svém" a často tak ztratil původní vztah k půdě a k práci

Žádné komentáře:

Okomentovat